เปิดประวัติ ชุมพล กาญจนะ อดีต ส.ส.สุราษฎร์ฯ พ่อของ แสงโรจน์ กาญจนะ 

เปิดประวัติ ชุมพล กาญจนะ อดีต ส.ส.สุราษฎร์ฯ พ่อของ แสงโรจน์ กาญจนะ 

เปิดประวัติ ชุมพล กาญจนะ ชีวิตครอบครัว ย้อนประวัติบนเส้นทางการเมืองอดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี ถึง 7 สมัย และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ พ่อของ อ้วน แสงโรจน์ กาญจนะ วันนี้ The Thaiger จึงจะทุกคนไปไปทำความรู้จักกับ ประวัติ ชุมพล กาญจนะ เปิดเส้นทางการเมือง ชีวิตครอบครัว ของนักการเมืองสุราฎร์ฯ อดีตสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ พ่อของ แสงโรจน์ กาญจนะ

ประวัติ ชุมพล กาญจนะ

นายชุมพล กาญจนะ เกิดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ปัจจุบันอายุ 76 ปี สมรสกับนางโสภา กาญจนะ มีลูกลาวคือ นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 3 คนปัจจุบัน และลูกชาย นายแสงโรจน์ กาญจนะ หรืออ้วน

ชุมพล เริ่มทำงานการเมืองโดยการเป็นกรรมการสุขาภิบาลเวียงสระ เป็นรองประธานสุขาภิบาลเวียงสระ และเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนได้รับเลือกเป็นประธานสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าสู่งานการเมืองระดับชาติครั้งแรกใน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม ปี 2535 ในนาม พรรคประชาธิปัตย์ ทีมเดียวกันกับ บัญญัติ บรรทัดฐาน และ ประวิช นิลวัชรมณี และได้รับเลือกตั้งต่อเนื่อง 4 สมัย ได้รับเลือกตั้งในเขตเดียวเบอร์เดียวอีก 2 สมัย ได้แก่

ปีพ.ศ. 2535 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป

ปีพ.ศ. 2535 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป

ปีพ.ศ. 2538 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป

ปีพ.ศ. 2539 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป

ปีพ.ศ. 2544 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป

ปีพ.ศ. 2548 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป

กระทั่งในปี 2550 ได้เปลี่ยนมาเป็นแบบแบ่งเขต 3 คน อีกครั้ง เขาได้ลงเลือกตั้งร่วมกับ สุเทพ เทือกสุบรรณ และ ประพนธ์ นิลวัชรมณี ได้รับเลือกเป็น ส.ส.สมัยที่ 7 แต่เนื่องจากยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ชุมพล กาญจนะจึงถูก ผู้พิพากษา ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

ในปี 2563 ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2563 นายชุมพล ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง โดยการสนับสนุนของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แต่เขาได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 2 ทำให้ชวดโอกาสในครั้งนี้ไป

กองทัพบก ห้ามทหารสั่ง Lazada ถึงกับออกหนังสือคำสั่งคาดโทษ

ห้ามทหารสั่ง Lazada กองทัพบก ออกคำสั่ง ห้ามหน่วยกองทัพบกทั่วประเทศ สั่งของลาซาด้า หากพบ ถือว่า ผบ.หน่วยบกพร่อง จากกรณีดราม่าแบนลาซาด้า ปมโฆษณาไม่เหมาะสมของ นารา เครปกะเทย กับ หนูรัตน์ ในแคปเปญลาซาด้ส 5.5 ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ 9 พ.ค. 65 ผบ.ทบ. มีคำสั่ง ห้ามรถขนส่ง Lazada เข้าเขตค่ายทหาร แต่ไม่ห้ามสั่ง ลาซาด้า ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำ มีรายงานว่า กองทัพบก แจ้งหน่วยทหาร ห้ามสั่งของ Lazada ถ้าฝ่าฝืน ถือว่า ผบ.หน่วย บกพร่อง

กองทัพบก ได้มีหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ลงนามโดย พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ส่งถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดกองบัญชาการกองทัพบกทั่วประเทศ อาทิ สลก.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., สบ.ทบ., กง.ทบ, สห.ทบ., จบ. สวพ.ทบ., สตน.ทบ., กช., สพ.ทบ., พบ., ขส.ทบ.พธ.ทบ., ยย.ทบ, กส.ทบ., สส., วศ.ทบ, ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, นสศ. นปอ, ศบบ, พล.ป, ขกท, ยศ.ทบ, นรด, รร.จปร, สก.ทบ, สธน.ทบ, ดย.ทบ, ศชบ.ทบ, สสน.บก.ทบ., สง.ปรมน.ทบ, กพ.ทบ. (กองธุรการฯ) สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ปธ.คปษ.ทบ., สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), (๒)

ข้อความในหนังสือห้ามสั่งของลาซาด้าระบุว่า

“๑.ตามที่ได้ปรากฏการผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาด้านการตลาด (Content) ด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ในลักษณะที่เป็นการบ่อนทำลาย ซึ่งกระทบกระเทือนต่อจิตใจของคนไทย และลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ของแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ บริษัท ลาซาด้า จำกัด (LAZADA) ผบ.ทบ/ผบ.ศปก.ทบ. ได้กรุณาสั่งการในการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของ ศปก.ทบ. เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๕ โดยไม่อนุญาตให้มีการส่งสินค้าจากแพลตฟอร์มฯ ของบริษัทดังกล่าว ในพื้นที่ บก.ทบ. และหน่วยทหารของ ทบ. รวมทั้งห้ามทุกหน่วยทหารหรือกิจการใดๆ ของ ทบ. ใช้บริการสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์มฯ ของบริษัทดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำผิดต่อกรณีดังกล่าว จะถือว่าเป็นความบกพร่องของ ผบ.หน่วย

๒.ขอให้ นขต.ทบ. และหน่วยรอง รวมทั้งกิจการต่างๆ ของ ทบ. ยืดถือปฏิบัติตามข้อ ๑ อย่างเคร่งครัด

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 4 (1) และมาตรา 10 กับระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2544 ข้อ 13 ซึ่งเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และอํานาจของคณะรัฐมนตรีในการ อนุมัติ ประกอบบันทึกของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 9 มกราคม 2552

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป