ด่วน ! สื่อเกาหลีรายงาน Terra ในสิงคโปร์ ไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงแค่ Paper Company

ด่วน ! สื่อเกาหลีรายงาน Terra ในสิงคโปร์ ไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงแค่ Paper Company

นักลงทุนผวา ! สื่อเกาหลีใต้ SBS พบหลักฐาน Terra ในสิงคโปร์ ไม่มีอยู่จริง อาจเป็นแค่บริษัทในเอกสาร ผู้ถือเหรียญ LUNA จับตามองการเคลื่อนไหวของ โดควอน (Do Kwon) ท่ามกลางตลาดคริปโต (Cryptocurrency) ที่ราคาบิตคอยน์ (Bitcoin) รักษาระดับไว้ราว 30,000 เหรียญสหรัฐ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา 

สำนักข่าวชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้ SBS ได้มีการนำเสนอข้อมูลของบริษัท Terraform Labs (TFL) ซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายบล็อกเชนเหรียญ LUNA และ stable Coin UST ว่า บริษัท Terra ในสิงคโปร์ อาจไม่มีตัวตนอยู่จริง โดยพบเป็นเพียงแค่ตึกสำนักงานกฎหมาย ที่คอยช่วยรับส่งเอกสารให้ Terra เท่านั้น

โดยสาเหตุที่ทำให้ Terra สิงคโปร์ เป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์นั้น ได้สืบเนื่องจากท่าทีของโดควอน หลังการล่มสลายของเหรียญ LUNA และ UST ที่เคยระบุไว้ว่า สิงคโปร์ได้เป็นเป้าหมายหลักในการจัดตั้งบริษัทของ Terra เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้เข้มงวดกับภาษีคริปโตมากเกินไป ทั้งนี้ ยังมีข่าวลือแว่วมาว่า เขาอาจถูกรัฐบาลเกาหลีปรับเงินภาษีนิติบุคคลอีกกว่า 78 ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วย

Terra ในสิงคโปร์ ไม่มีอยู่จริง ?

โดยล่าสุด พบว่า Terra เตรียมจะปิดตัวบริษัทในเกาหลีใต้แล้ว ซึ่งหลายคนเคยคาดการณ์ว่า โดควอน คงย้ายฐานหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อฟื้นฟูโปรเจ็กต์เหรียญ LUNA ต่อไป แต่หลังจากมีการพบว่า Terra ในสิงคโปร์เป็นแค่ Paper Company เหล่านักลงทุนทั่วโลกต่างเริ่มหวั่นใจ พร้อมรอติดตามการเคลื่อนไหวของ Do Kwon ต่อไปในอนาคต

โดยสรุป สาเหตุหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานประสบผลขาดทุนสูงถึง 29,421.37 ล้านบาท มาจากจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนโควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งมีจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนโควิดเพียง 19.08 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ สินมั่นคงประกันภัย ยังแจ้งกรอบเวลาการฟื้นฟูกิจการดังนี้

ตามที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2565 และในวันที่ 18 พ.ค. 2565 ศาลฯ ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบระยะเวลาประมาณการเพื่อฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น และขั้นตอนกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสินไหมโควิด และสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และกำหนดวันนัดพิจารณา ลูกหนี้อยู่ในสภาวะบังคับชั่วคราว หรือ สภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay)และศาลจัดส่งคำร้องขอฟื้นฟูกิจการให้บรรดาเจ้าหนี้ ประมาณเดือนมิ.ย. 2565 พร้อมนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ 15 ส.ค. 2565

โปรดเกล้าฯ ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มคริปโทเคอร์เรนซี – เงินดิจิทัล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัล ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 1 เม.ย.2565- 31 ธ.ค.2566

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควร ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๔๔) พ.ศ. ๒๕๑๕”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ที่กระทําในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

พร้อมคาดว่าศาลพิจารณามีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน ประมาณเดือนต.ค. 2565 ประกาศคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนในหนังสือพิมพ์และราชกิจจานุเบกษา (หลังจากศาลมีคำสั่งตาม ข้อ 5 ประมาณ 1 เดือน) ประมาณเดือนพ.ย. 2565

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป